• El portaveu, Juan Miguel López, considera que “les arques municipals tenen recursos i haurien de servir per augmentar el poder adquisitiu dels ciutadans”

 

El grup municipal de Cs  a l’Ajuntament de Badalona ha denunciat en les al·legacions als pressupostos que “s’augmenti la pressió fiscal en un 6,5% als ciutadans”. El portaveu de Cs a l’Ajuntament de Badalona, Juan Miguel López, ha assenyalat  que “en matèria de taxes, preus públics i altres ingressos existeix un augment del 10%”.

 

López, ha afegit que “els veïns han fet un gran esforç durant aquests anys de crisi econòmica i és hora de recompensar-los posat que les arques municipals disposen de recursos”.

 

El grup municipal de Cs considera que l’augment de la pressió fiscal en aquest pressupost, a través d’impostos directes, taxes i preus públics és “desproporcionat i condueix a la insostenibilitat dels comptes municipals amb una activitat econòmica que generi ocupació i benestar”, ha conclòs el regidor de C’s.


Cs Badalona denuncia que el gobierno municipal aumente la presión fiscal en un 6,5% a los ciudadanos

 

  • El portavoz, Juan Miguel López, considera que “las arcas municipales tienen recursos y deberían servir para aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos”

 

El grupo municipal de Cs  en el Ayuntamiento de Badalona ha denunciado en las alegaciones a los presupuestos que “se aumente la presión fiscal en un 6,5% a los ciudadanos”. El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Badalona, Juan Miguel López, ha señalado  que “en materia de tasas, precios públicos y otros ingresos existe un aumento del 10%”.

 

López, ha añadido que “los vecinos han hecho un gran esfuerzo durante estos años de crisis económica y es hora de recompensarles puesto que las arcas municipales disponen de recursos”.

 

El grupo municipal de Cs considera que el aumento de la presión fiscal en este presupuesto, a través de impuestos directos, tasas y precios públicos es “desproporcionado y conduce a la insostenibilidad de las cuentas municipales con una actividad económica que genere empleo y bienestar”, ha concluido el concejal de C’s.