JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, en qualitat de president-portaveu del Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos, actuant en el seu nom i representació,

EXPOSA:

Atès l’anunci aparegut, 13 d’octubre de 2016 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’aprovació provisional de les modificacions del textos i/o tarifes de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Badalona, per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2017.

DEMANA:

Què es prenguin en consideració la següent al·legació i/o suggeriment per tal de que sigui resolta pel Ple de la corporació.


TASA POR ESTACIONAMIENTOS REGULADOS CON HORARIO LIMITADO EN LA VÍA  PÚBLICA


img_0072img_0073